+7 (7172 ) 69 64 54

Реализация 3х комн. кваритры

 
01.06.2015

Реализация 3х комн. кваритры

АО «Астана-финанс» объявляет о проведении  аукциона по реализации имущества:

 

Наименование объекта

Год постройки

Общая площадь, кв. м.

Жилая площадь, кв.м.

Место расположения

Стартовая цена, тенге

1

Трехкомнатная квартира, этажность – 5/5 этаж       

1975

54,80

40,20

РК, г.Атырау, пос. Балықши,

ул. Абая Құнанбаева, д.22, кв. 67

5 691 611

Метод проведения аукциона – английский.

Дата, место и время проведения аукциона – 10 июня 2015 года город Астана, ул. Бигельдинова, д.12, каб. 601, с 10-00 часов по времени Астаны.

Шаг изменения цены – в размере 1 % от стартовой цены;

Условия и порядок оплаты покупной стоимости - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи;

Заявки на участие в аукционе и гарантийный взнос в размере 3% от стартовой цены принимаются с 9-00 до 18 часов до 08 июня 2015 года по адресу г. Астана, ул. Бигельдинова, д.12, каб.408.

Гарантийный взнос вносится потенциальным участником путем перечисления денег на банковский счет АО «Астана-финанс» реквизиты:БИН 980440002578, Кбе 17,  Астанинский филиал АО «Банк Астаны», БИК:ASFBKZKA, ИИК KZ474500339870000097, либо в кассу АО «Астана-финанс».

Участники аукциона могут ознакомиться с условиями реализации вышеуказанного имущества.

Контактное лицо – Секербеков Айдар. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(7172)59-29-42 и по адресу г. Астана, ул. Бигельдинова, д.12, каб.408, либо на официальном сайте www.af.kz.

АО «Астана - финанс» самостоятельно реализует собственное имущество.Вся информация о предлагаемых к продаже объектах распространяется АО «Астана -финанс» самостоятельно, либо через доверительного управляющего ТОО «АФ Девелопмент». АО «Астана - финанс» предупреждает, что информация, распространяемая прочими риэлторскими и посредническими компаниями, а также любые заявления третьих лиц о каких-либо правах на реализацию или посреднические услуги в отношении имущества АО «Астана - финанс», являются ложными и не имеют юридической силы.

http://www.af.kz/bitrix/images/fileman/htmledit2/break_page.gif
 «Астана-финанс» АҚ мүлікті сату жөніндегі аукционның өткізілетіндігі туралы жариялайды:

 

Нысанның атауы

Салынған жылы

Жалпы шаршы метр

Тұрғынүйлік ауданы,шаршы метр

Орналасқан жері

Бастапқы бағасы, теңге

1

Үш бөлмелі пәтер, қабаттылығы– 5/5 қабат       

1975

54,80

40,20

ҚР, Атырау қ., Балықшы кенті,

 Абай Құнанбаевк-сі, 22-үй, 67-пәтер

5 691 611

Аукционды өткізу әдісі – ағылшындық.

Аукцион өткізетін күн, орын және уақыт - 2015 жылғы 10 маусым, Астанақаласы, Бигельдинов к-сі, 12-үй, 601каб., Астана уақыты бойынша 10-00сағаттан бастап.

Бағаны өзгерту қадамы – бастапқы бағаның 1 % мөлшерінде;

Сатып алу құнын төлеу талаптары және тәртібі сатып алу-сату шартын жасаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

Аукционға қатысу туралы өтінім және бастапқы бағаның 3%мөлшеріндегі кепілдік жарна 2015 жылғы 08 маусымға дейін 9-00 сағаттан бастап 18-00 сағатқа дейін Астана қаласы, Бигельдинов к-сі, 12-үй, 408каб.мекенжайы бойынша қабылданады. 

Кепілдік жарнаны әлеуетті қатысушы ақшаны «Астана-финанс» АҚ-ң банктік есепшотына мына деректемелер бойынша аудару жолымен енгізеді:БСН 980440002578, Кбе 17, «Банк Астаны» АҚ Астаналық филиалы, БСК: ASFBKZKA, ЖСК KZ474500339870000097, немесе «Астана-финанс» АҚ-ң кассасына.

Аукционға қатысушылар жоғарыда көрсетілген мүлікті өткізу талаптарымен таныса алады.

Байланыстағы тұлға– Секербеков Айдар. Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы 8(7172)59-29-42 немесе Астана қаласы, Бигельдинов к-сі, 12-үй, 408- каб. мекенжайы бойынша немесе мына ресми сайттан www.af.kzалуға болады.

«Астана - финанс» АҚ жеке меншік мүлкін өз бетімен сатады. Сатуға ұсынылатын нысандар туралы бүкіл ақпаратты «Астана -финанс» АҚ өз бетімен немесе сенімді басқарушысы «АФ Девелопмент» ЖШС арқылы таратады. «Астана - финанс» АҚ өзге риэлторлық және делдалдық компаниялар тарататын ақпараттың, сонымен қатар «Астана - финанс» АҚ мүлкіне қатысты үшінші тұлғалардың оны  қайсы бір сату құқығы туралы немесе делдалдық қызметтері туралы кез келген мәлімдемесінің жалған болып табылатындығы және олардың заңдық күші жоқ екені туралы ескертеді. 


Возврат к списку

www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»