+7 (7172 ) 69 64 54

Пресс служба

12.11.2015

Касательно информации о совершении АО «Астана-финанс» сделки, в совершении которой у АО «Астана-финанс» имеется заинтересованность. Қоғамның оған қатысты мүддесі бар мәмілелерді «Астана-финанс» АҚ-ның жасауы туралы ақпаратқа қатысты. Қоғамның оған қатысты


Касательно информации о совершении АО «Астана-финанс» сделки, в совершении которой у АО «Астана-финанс» имеется заинтересованность.

1. Дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:
Решение Совета директоров от 31.10.2015 года Протокол №25.
2. Стоимость имущества, являющегося предметом сделки:
Не определялась.
3. Дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки:
Не осуществлялась

4. Процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества:
---
5. Основные существенные условия сделки:
 Заключить дополнительные соглашения о продлении срока действия договоров до 31.12.2018 года к Договорам доверительного управления недвижимым имуществом.
 Расторгнуть договор доверительного управления №146 от 15 октября 2014 года.
 Заключить договор доверительного управления недвижимым имуществом - жилой дом с прилегающим земельным участком, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Есенберлина, д.129, срок действия договора – по 31 декабря 2018 года.
 Заключить Договор доверительного управления имуществом (двухкомнатные квартиры в ЖК «Капитал», расположенные по адресу: г. Астана, ул. Габдуллина, дом 17/1, кв. 82 и кв. 190), срок действия договора – по 31 декабря 2018 года.».

6. Дата заключения сделки:
11.11.2015 г., 12.11.2015 г.


Қоғамның оған қатысты мүддесі бар мәмілелерді «Астана-финанс» АҚ-ның жасауы туралы ақпаратқа қатысты.

1. Акционерлік қоғамның органының мәміле жасау туралы шешім қабылдау күні:
Директорлар кеңесінің 31.10.2015 жылғы шешімі, №25 хаттама.
2. Мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны:
Анықталған жоқ
3. Мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалаған күн:
Жүзеге асырылмады

4. Мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы:
----
5. Мәміленің негізгі елеулі талаптары:
Шарттардың әрекет ету мерзімін 31.12.2018  жылға дейін ұзарту туралы Жылжымайтын мүлікті сенімді басқару туралы шарттарға қосымша келісімді жасау. 
2014 жылғы 15 қазандағы №146 Сенімді басқару шарты бұзылсын.   
Жылжымайтын мүлікті сенімді басқару шарты жасалсын   - жапсарлас орналасқан жер телімі бар тұрғынүй, орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы,    Есенберлин к-сі,  129-үй, шарттың әрекет ету мерзімі – 2018 жылғы 31  желтоқсанға дейін.  
Мүлікті сенімді басқару шарты  жасалсын  («Капитал» ТК-гі екі бөлмелі пәтерлер, орналасқан мекенжайы:   Астана қ.,  Габдуллин к-сі,   17/1 үй,   82-пәтер және 190-пәтер), шарттың әрекет ету мерзімі – 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін». 

6. Мәміленің жасалған күні:
11.11.2015 ж. 12.11.2015 ж.

Возврат к списку

www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»