+7 (7172 ) 69 64 54

Новости

24.07.2020

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» / "Астана-финанс" АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама


Извещение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Астана-финанс»

 

АО «Астана-финанс» сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс», которое будет проведено заочным (смешанным) голосованием вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров с проведением заседания общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 26 августа 2020г, в 10.00 (по времени г. Нур-Султан).

Дата начала представления бюллетеней для заочного голосования – 24 июля 2020г.

Окончательная дата и время представления бюллетеней для заочного голосования – 25 августа 2020 года, 18:00 (по времени г .Нур-Султан).

Дата проведения подсчета голосов – 26 августа 2020 года.

Место проведения собрания: г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Правление АО «Астана-финанс», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж.

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров – Совет директоров
АО «Астана-финанс».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» будет проводиться 26 августа 2020 года с 9.00 до 10.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по месту проведения данного собрания.

Заседание годового общего собрания акционеров будет проводиться в форме заочного (смешанного) голосования.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра держателей акций на начало суток 31 июля 2020 года.

Бюллетень для голосования, можно скачать на корпоративном веб – сайте www.af.kz и на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности.

 

Повестка дня:

1)   Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «Астана-финанс».

2)   Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2019 год.

3)   О не распределении чистого дохода и невыплате дивидендов в связи с наличием отрицательного собственного капитала АО «Астана – финанс» за 2019 год.

4)   Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит
АО «Астана-финанс» за 2020 год.

5)   Информация о крупных сделках и (или) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Астана-финанс», совершенных за 2019 год.

6)   Информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц в 2019 году.

7)   Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Астана-финанс» за 2019 год.

 

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Закона РК «Об акционерных обществах».

С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» можно ознакомиться с 11 августа 2020 года с 10.00 до 18.00 часов (по времени
г. Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж, кабинет 506.

Дополнительно справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 69 64 53 (вн.118), 69 64 60 (вн.178)."Астана-финанс" АҚ

акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

хабарлама

 

 

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетіндігі туралы хабарлайды, ол акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізумен акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауысымен бірге сырттай (аралас) дауыс беру арқылы өткізіледі.

Жиналысты өткізу күні: 2020 ж. 26 тамыз, сағат 10.00 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні - 2020 ж. 24 шілде.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты – 2020 жылғы 25 тамыз, 18: 00 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

Дауыстарды санау күні - 2020 жылғы 26 тамыз.

Жиналысты өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғ., 46/1, 5-қабат.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: "Астана-финанс" АҚ Басқармасы, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран даңғылы, 46/1, 5-қабат.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы - "Астана-финанс" АҚ Директорлар кеңесі.

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2020 жылғы 26 тамызда сағат 9.00-ден 10.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) осы жиналыс өткізілетін жерде жүргізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысы сырттай (аралас) дауыс беру нысанында өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2020 жылғы 31 шілдеде тәулік басындағы акцияларды ұстаушылар тізілімінің жай-күйі бойынша құрастырылады.

Дауыс беруге арналған бюллетеньді корпоративтік веб-сайттан - www.af.kz және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсынан жүктеуге болады.

 

Күн тәртібі:

1)   "Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2)   2019 жылғы "Астана-финанс" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

3)   2019 жылғы "Астана-финанс" АҚ-ның теріс меншікті капиталының болуына байланысты таза табысты бөлмеу және дивидендтерді төлемеу туралы.

4)   2020 жылға "Астана-финанс" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

5)   2019 жылы жасалған ірі мәмілелер және (немесе) "Астана-финанс" АҚ мүдделілігі бар мәмілелер туралы ақпарат.

6)   2019 жылы "Астана-финанс" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат.

7)   "Астана-финанс" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің материалдарымен 2020 жылғы 11 тамыздан бастап сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша танысуға болады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 46/1, 5-қабат, 503-кабинет.

Қосымша анықтамалық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (7172) 69 64 53 (ішкі 118), 69 64 60 (ішкі 178).Возврат к списку

Яндекс.Метрика
www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»