+7 (7172 ) 69 64 54

Новости

30.11.2018

Об аннулировании выпуска объявленных акций АО «Брокерская компания «Астана-финанс»

      

        «Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 30 бабтың 5 - тармағына сәйкес «Астана-финанс» Брокерлік компаниясы» акционерлік қоғамы (әрі қарай – Компания) 20.11.2018 жылдың № А5482 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің акциялардың шығарылымын жою туралы куәліктің негізінде, Компанияның (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 46/1, БСН 061140002875) жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы хабарлайды.

Шығарылым Компанияның «АФ Ипотека» АҚ-ға қосылуына байланысты жойылды. 

Шығарылым 2018 жылғы 26 қарашадан бастап жойылды.         Акционерное общество «Брокерская компания «Астана-финанс» (далее – Компания), в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», сообщает об аннулировании выпуска объявленных акций Компании (Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, проспект Тұран, 46/1, БИН 061140002875) на основании свидетельства Национального Банка Республики Казахстан об аннулировании выпуска акций № А5482 от 20.11.2018 года.

Выпуск анулирован в связи с присоединением Компании к АО «АФ Ипотека».

Выпуск акций аннулирован с 26 ноября 2018 года.».
Возврат к списку

Яндекс.Метрика
www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»